Çalışan Aydınlatma Metni
 1. Veri Sorumlusu Kimliği:

Teşvikiye Fırın Sok. Defne Apt. No:4 D:1 Şişli/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 909212 sicil numarası ile kayıtlı olan Eye Connection Pazarlama ve Satış Anonim Şirketi (“Eye Connection”)’dir.

 

 1. Veri Kategorizasyonu:Kimlik Bilgisi

 

:

Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, imza, nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı sureti, evlilik cüzdanı, çocuk sayısı, sürücü belgesi, unvan gibi

İletişim Bilgisi

:

E-posta adresi, cep telefon numarası gibi

Lokasyon bilgisi

:

İkametgâh adresi gibi

Finans Bilgileri

:

Finansal hareket bilgileri, vergi kimlik numaraları, borç bakiyesi ve alacak bakiyesi, banka iban numarası, banka hesap numarası, maaş bilgisi gibi

Mesleki Deneyim Bilgisi

:

Alınan eğitim ve seminerler, iş deneyimleri, referans mektupları, mezun olunan okullar, yabancı dil bilgisi, hobiler, ilgi alanları, yetenekler, katıldığı projeler, işten ayrılış oluru örneği, formasyon belgesi, diploma sureti, sertifikalar, branş, performans değerlendirme sonuçları gibi

Görsel İşitsel kayıt

:

Etkinlikler ve eğitimlerde çekilen fotoğraflar, başvuru formunda bulunan fotoğraf, çalışan dosyasının oluşturulması için istenen fotoğraflar, video kayıtları gibi

Sağlık Bilgileri

:

Sağlık raporu, eski T.C. kimliğindeki “Kan Grubu” sütununda bulunan bilgiler, anamnez bilgileri, sağlık şikâyetleri, alerji bilgileri gibi

Fiziksel Mekân Güvenliği

:

Güvenlik kamerası görüntüleri gibi

Hukuki İşlem Verisi

:

Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler (örn. İş akdi fesih belgesi, istifa dilekçesi) gibi

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

:

Adli sicil kaydı gibi

Din Bilgisi

:

Eski T.C. kimliğindeki “Dini” sütununda bulunan bilgiler gibi

 

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı ve Hukuki SebepleriVeri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Lokasyon, Finans Bilgileri, Sağlık Bilgileri, Hukuki İşlem Verisi

-        Acil durum süreçlerinin yürütülmesi

-        İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

-        Erişim yetkilerinin yürütülmesi

-        İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

-        Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi

-        İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

-        Organizasyon ve etkinlik yönetimi

-        Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

-        Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

-        Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-        Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

-        İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

-        Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

-        Özel sigorta süreçlerinin yürütülmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

 

Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri

-        Fiziksel mekan güvenliğinin temini

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Hukuki İşlem Verisi

-        Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

-        Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Din Bilgileri

-        İş faaliyetlerinin yürütülmesi

KVKK m.6 f.2 Açık Rıza

Sağlık Bilgileri

-        Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-        İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

-        Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

KVKK m.6 f.2 Açık Rıza

Sağlık Bilgileri

-        Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

-        Acil durum süreçlerinin yürütülmesi

KVKK m.6 f.3 İşleme İstisnaları

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

-        İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

-        Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK m.6 f.2 Açık Rıza

 

 

 

 

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Aktarımının Hukuki Sebebi

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

-        E-posta yolu ile iletişim gerçekleşmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi;

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Tedarikçi (IK Yazılımı)

-        Sistemin verimli kullanılabilmesi için veri girişinin sağlanması

-        İş hukuku kapsamındaki yükümlülüklerin çalışanlara karşı ifa edilebilmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (Özel Sigorta Şirketi)

-        Çalışanların özel sağlık sigortalarının yapılması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (Yemek Kartı Şirketi)

-        Çalışanlara yemek kartı çıkartılması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (Bankalar, Mali Müşavir)

-        Muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (Güvenlik Şirketi)

-        Güvenlik kayıtlarının takip edilebilmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

-        Çalışanların sağlık raporlarının, çalışma durumlarının bildirilmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

 


 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Eye Connection’a ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır. 1. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri


KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahipsiniz.


Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Teşvikiye Fırın Sok. Defne Apt. No:4 D:1 Şişli/İstanbul adresine veya info@eyeconnection.com kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.


Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.