Aday Çalışan Aydınlatma Metni
 1. Veri Sorumlusu Kimliği:

Teşvikiye Fırın Sok. Defne Apt. No:4 D:1 Şişli/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 909212 sicil numarası ile kayıtlı olan Eye Connection Pazarlama ve Satış Anonim Şirketi (“Eye Connection”)’dir.

 

 1. Veri Kategorizasyonu:Kimlik Bilgisi

:

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, sürücü belgesi, uyruk gibi

İletişim Bilgisi

:

E-posta adresi, ev/işyeri/cep telefon numaraları gibi

Lokasyon bilgisi

:

Ev adresi gibi

Mesleki Deneyim Bilgisi

:

Alınan eğitim ve seminerler, iş deneyimleri, önceki maaş, referans mektupları, mezun olunan okullar, yabancı dil bilgisi, hobiler, ilgi alanları, yetenekler, katıldığı projeler, sertifikalar, sınav bilgileri, meslek, başarılar gibi

Özlük Bilgisi

:

Özgeçmiş bilgileri gibi

Sağlık Bilgisi

:

Sigara kullanım bilgisi gibi

Fiziksel mekân güvenliği

:

Güvenlik kamerası görüntüleri gibi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

:

İnternet üzerinden görüşmelerde veya herhangi bir sebeple iletilen fotoğraf ve video görüntüleri gibi

Kılık Kıyafet

:

Eye Connection’a doğrudan veya dolaylı olarak iletilen özgeçmişte veya ilgili belgede bulunan fotoğraflar gibi

Vakıf Üyeliği

:

Üye olunan vakıf bilgisi gibi

Dernek Üyeliği

:

Üye olunan dernek bilgisi gibi

Sendika Üyeliği

:

Üye olunan sendika bilgisi gibi

 

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı ve Hukuki Sebepleri
Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

-        Çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,

-        Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yönetilmesi

-        Gelecekte kişisel özelliklerinize uygun bir pozisyon açılması halinde ilgili pozisyon için değerlendirilmek amacıyla özgeçmişin saklanması

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

Vakıf Üyeliği Bilgileri, Sendika Üyeliği Bilgileri, Dernek Üyeliği Bilgileri, Kılık Kıyafet, Sağlık Bilgileri

-        Çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,

-        Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yönetilmesi

-        Gelecekte kişisel özelliklerinize uygun bir pozisyon açılması halinde ilgili pozisyon için değerlendirilmek amacıyla özgeçmişin saklanması

KVKK m.6 f.2 Açık Rıza

Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri

-        Fiziksel mekan güvenliğinin temini

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması 

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Aktarımının Hukuki Sebebi

Tedarikçi (Görüntülü konuşma uygulaması)

-        Çalışan adayının ilgili pozisyon için uygunluğunu belirlemek amacıyla video-arama şeklinde mülakat gerçekleştirmek

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

Tedarikçi (Anlaşmalı iş bulma sitesi)

-        Çalışan adayının özgeçmişini göndererek işe başvuruda bulunabilmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi;

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

-        Çalışan adayının özgeçmişini göndererek işe başvuruda bulunabilmesi ve bu kapsamda ilgili yazışmaların sürdürülmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi;

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

-        Gerektiğinde kamera görüntülerinin Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılması

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

 


 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Eye Connection’a ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır. 1. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri


KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;


 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 


haklarına sahipsiniz.


Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Teşvikiye Fırın Sok. Defne Apt. No:4 D:1 Şişli/İstanbul adresine veya info@eyeconnection.com kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.


Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.