Müşteri Aydınlatma Metni


 1. Veri Sorumlusu Kimliği:Teşvikiye Fırın Sok. Defne Apt. No:4 D:1 Şişli/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 909212 sicil numarası ile kayıtlı olan Eye Connection Pazarlama ve Satış Anonim Şirketi (“Eye Connection”)’dir.

 

 1. Veri Kategorizasyonu:

 

Kimlik Bilgisi

:

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, imza, doğum tarihi, cinsiyet, doğum yeri gibi

İletişim Bilgisi

:

Telefon numarası, e-posta adresi gibi

Lokasyon Bilgisi

:

Ev adresi, iş adresi gibi

Finans Bilgisi

:

 

vergi kimlik numarası, borç bakiyesi, alacak bakiyesi, banka iban numarası, banka hesap numarası, kredi kartı bilgisi gibi

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

:

 

Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler gibi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

:

Sosyal mecralara konulan fotoğraflar gibi

Hukuki İşlem Verisi

:

Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi

 

 

 

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

 

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, Hukuki İşlem Verisi, Finans Bilgileri

-        İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

-        Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

-        Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

-        Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

-        Üyelik hesabı oluşturmak için gerekli bilgilerin toplanması

-        Üyelik kaydı oluşturulmadan satın alma süreci için gerekli olan bilgilerin tedarik edilmesi

-        Şifre sıfırlama için kullanıcıya e-posta gönderilmesi

-        Kullanıcılardan gelen talep ve şikayetlere ilişkin iletişim kurulması

-        Tahsilat işlemlerinin tamamlanması

-        İş birliği talepleri ile tüketiciden gelen taleplerin (fiyat sorgulama, sipariş kaydı güncelleme, şikayet bildirimi ve çözümü gibi) yerine getirilmesi

-        Ürünlere ilişkin kampanya, çekiliş, yarışma gibi süreçlerin organize edilmesi ve talihliler ile iletişime geçilerek ödüllerin dağıtılması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

 

 

Kimlik Bilgileri, İletişim, Lokasyon Bilgileri

-        Şirket içi ve dışında iş faaliyetleriyle ilgili yazılı iletişimin kurulması

KVKK m.5 f.2 f bendi; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri için Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

Fiziksel mekân güvenliği

-        Fiziksel mekân güvenliğinin temini

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Kimlik, Hukuki İşlem Verisi

-        Reçeteye uygun olarak gözlük verilebilmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

-        Organizasyon ve etkinlik, müşteri memnuniyeti yönetimi

KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden

 


 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 


Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Tedarikçi (Bankalar, mali müşavirler)

-        Banka kanalı ile ödeme yapan müşterilerinin ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi ve faturalama süreçlerinin takibi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

-        Şirket içi ve dışı e-posta kanalıyla yapılan iletişimin sağlanabilmesi amacıyla mali belgelerin ve müşteri hakkındaki bilgilerin iletilmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi;

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Tedarikçi (E-ödeme sistemi tedarikçisi)

-        Sistemin çalışabilmesi amacıyla veri girişinin sağlanması

-        Sistem içi planlamalarının takip edilmesi

-        Satış işlemleri esnasında tahsilatın gerçekleştirilmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi (İletişim şirketi)

-        Eye Connection ve/veya ürünleri hakkında bilgilendirme mesajlarının veli ve personele sms ile gönderilmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi (Domain Alt Yapı Hizmet Tedarikçisi)

-        Online üyelik oluşturulması ve/veya ürün satın alımı işlemlerinin tamamlanması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (Sosyal mecralar)

-        Ürün takibi yapılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

Tedarikçi (Yazılım Şirketi)

-        E-fatura düzenlenmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (Kargo Şirketi)

-        Ürün teslimatının sağlanması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (Güvenlik Firması)

-        Şirket içi güvenliğin sağlanması

KVKK m.5 f.2 f bendi;

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

-        Reçeteli gözlük alınması kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 


 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Eye Connection’a ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 


 1. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri


KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahipsiniz.


Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Teşvikiye Fırın Sok. Defne Apt. No:4 D:1 Şişli/İstanbul adresine veya info@eyeconnection.com kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.


Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.